Tematický okruh:
Multidisciplinárne ošetrovateľstvo
Nozokomiálne nákazy – hrozba dneška
Diagnosticko-terapeutické metódy, úloha sestry
Kazuistiky
1.-info-Bojnice - kópia