ADC číselník
www.adcc.sk
Centrum pre chemické látky a prípravky
www.cchlp.sk
eHEALTH.sk
www.ehealth.sk
European Centre of Disease Prevention and Control
www.ecdc.europa.eu
EuroHealth Net
eurohealthnet.eu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií
www.nczisk.sk
Národné toxikologické a informačné centrum
www.ntic.sk
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
zoznam úradov
Slovenská obchodná inšpekcia
www.soi.sk
Slovenská spoločnosť infektológov
www.infektologia.sk
Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz
www.spnn-sk.estranky.cz
Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)
www.who.int
Svetová zdravotnícka organizácia (kancelária na Slovensku)
www.who.sk
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svps.sk
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
www.sukl.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa
www.vszp.sk
Vtáčia chrípka
www.vtaciachripka.sk
Zdravie.sk
www.zdravie.sk
Katalog přídatných látek (éček)
www.dtest.cz/ecka