Zdravotnícke povolanie – sestra

Ako platná legislatíva upravuje postavenie zdravotnej sestry? Aké náležitosti musí konkrétna osoba splniť alebo spĺňať, ak má záujem vykonávať zdravotnícke povolanie sestry? Čo je náplňou pracovnej činnosti sestry? Môže sestra vykonávať zdravotné výkony aj samostatne alebo len pod dohľadom lekára, či v spolupráci s ním? A ako to vlastne v súčasnosti je s odmeňovaním sestier?

Cieľom tohto článku je jasne a výstižne podať základnú právnu odpoveď na vyššie uvedené otázky predovšetkým sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom, ako aj osobám, ktoré zvažujú výkon zdravotníckeho povolania sestry alebo iného zdravotníckeho povolania.
Sestra a ošetrovateľská starostlivosť

Ustanovenie § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) uvádza, že sestra je zdravotníckym pracovníkom. Zdravotnícky pracovník v zmysle § 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vykonáva súbor pracovných činností svojho zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri ochrane zdravia ľudí, pri lekárskej posudkovej činnosti, pri zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, pri výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Súčasťou výkonu zdravotníckeho povolania býva aj vedecká a pedagogická činnosť a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí.

Paragraf 2 ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) hovorí, že zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe je ošetrovateľská starostlivosť. Sestra ako zdravotnícky pracovník poskytuje teda špeciálny druh zdravotnej starostlivosti, ktorým je ošetrovateľská starostlivosť.

Ošetrovateľský proces zákonodarca definuje ako systematickú, racionálnu a individualizovanú metódu plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie sesterskej diagnózy. Sesterské diagnózy sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz.

Ošetrovateľská prax je definovaná ako praktické uskutočňovanie činnosti sestry a činnosti pôrodnej asistentky pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencii, ako aj pri riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä:

vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie a vyhodnotenie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti,
výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti,
výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve a k profesionálnej etike,
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotného zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

Ods. 2 § 8 zákona o zdravotnej starostlivosti ustanovuje, že všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti určený lekár a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. V ods. 5 toho istého paragrafu je vymedzená domáca ošetrovateľská starostlivosť, ako domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu. Podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa ošetrovateľská starostlivosť môže poskytovať aj v zariadeniach sociálnych služieb.
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestry

Základné podmienky na výkon zdravotníckeho povolania pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, takže aj sestru, ustanovuje § 31 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorými sú:

spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu (nadobúda sa plnoletosťou – dovŕšením 18. roku veku, pred 18. rokom veku len uzavretím manželstva osoby staršej ako 16 rokov; osoba nemôže mať spôsobilosť na právne úkony pozbavenú alebo obmedzenú),
zdravotná spôsobilosť (preukazuje sa lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania),
odborná spôsobilosť (preukazuje sa dokladom, osvedčením či certifikátom o získaní požadovaného vzdelania alebo odbornou praxou alebo dokladom o uznaní dokladov o vzdelaní; odbornú spôsobilosť na výkon daného zdravotníckeho povolania bližšie ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení – ďalej len „nariadenie o odbornej zdravotníckej spôsobilosti“),
bezúhonnosť podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti alebo podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
registrácia v príslušnej komore (pri sestrách je to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek).

Vyššie uvedené podmienky musia byť spĺňané po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. V určitých prípadoch je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania aj dôveryhodnosť. Od cudzincov sa požaduje v nevyhnutom rozsahu ovládanie slovenského jazyka a odbornej terminológie v slovenskom jazyku.

Najšpecifickejšou podmienkou výkonu zdravotníckeho povolania, ktorá v konečnom dôsledku odlišuje aj samotných zdravotníckych pracovníkov, je odborná spôsobilosť, ktorú treba rozlišovať aj z toho hľadiska, či ide o odbornú spôsobilosť k základným odborným pracovným činnostiam alebo špecializovaným pracovným činnostiam alebo certifikovaným pracovným činnostiam daného zdravotníckeho pracovníka.

Odborná spôsobilosť na výkon základných odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra sa získava nadobudnutím:

vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vyššie uvedené bakalárske vzdelanie.

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sestry sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a b) nariadenia o odbornej zdravotníckej spôsobilosti (napr. anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých atď.)

Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sestry sa získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. c) a d) nariadenia o odbornej zdravotníckej spôsobilosti (napr. audiometria, funkčné vyšetrovacie metódy, starostlivosť o drogovo závislých atď.)

Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy (minimálny obsah špecializačného štúdia), minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy (minimálny obsah certifikačnej prípravy) a ich štruktúra v zdravotníckom povolaní sestra sú uvedené v prílohe č. 4 výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 17. septembra 2010 č. 12422/2010 – OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v platnom znení.

Informácie o výkone pracovnej činnosti sestry vzhľadom na jej dosiahnutú odbornosť sú uvedené v § 12 nariadenia o odbornej zdravotníckej spôsobilosti.
Rozsah ošetrovateľskej praxe

Pod rozsahom ošetrovateľskej praxe zákonodarca rozumie poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti, prevencie, diagnostiky, liečby a dispenzarizácie. Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom ustanovilo v zmysle § 28 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vo vyhláške č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, v znení vyhlášky č. 470/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe“).

Podľa § 2 ods. 1, 2 a 3 vyhlášky o rozsahu ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná v príslušnej komore pri výkone ošetrovateľskej praxe poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností, štandardami a lekárskou diagnózou, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť a samostatne:

identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,
rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity, ktorej poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť,
podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti,
podieľa sa na tvorbe štandardov v ošetrovateľstve a v ošetrovateľskej starostlivosti,
organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,
podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby,
zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby,
vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii; na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve,
zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,
odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby,
edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť,
poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,
uskutočňuje ošetrovateľský výskum, monitoruje požiadavky na výskum v ošetrovateľskej praxi, realizuje ho a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej praxi,
podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
riadi a koordinuje prácu členov ošetrovateľského tímu, najmä zdravotníckeho asistenta a sanitára, a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva,
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
odporúča používanie voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,
meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických funkcií a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
orientačne vyšetruje zrakovú ostrosť pomocou optotypov a ostrosť sluchu,
vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility,
hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc,
aplikuje zábaly a obklady,
odsáva sekréty z dýchacích ciest,
ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre, permanentné močové katétre, kanyly a stómie a
poskytuje aj ošetrovateľskú starostlivosť deťom vrátane novorodencov.

V zmysle § 2 ods. 4 vyhlášky o rozsahu ošetrovateľskej praxe sestra na základe indikácie lekára samostatne:

pripravuje osobu na diagnostické výkony a terapeutické výkony a poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení,
meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
odoberá biologický materiál,
preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,
zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,
vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu,
podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky o rozsahu ošetrovateľskej praxe (v prípade bezprostredného ohrozenia života môže lekár, z dôvodu zabrániť omeškaniu správnej liečby, pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti vydať písomné poverenie dodatočne) a
vykonáva funkčnú diagnostiku.

Sestra podľa § 3 vyhlášky o rozsahu ošetrovateľskej praxe vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri (výkony v spolupráci s lekárom):

zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov,
chirurgických výkonoch,
endoskopických vyšetreniach,
invazívnych výkonoch a neinvazívnych výkonoch,
podávaní kontrastných látok intravenóznou formou a
podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.

Ďalšie úlohy ukladá pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti sestre zákon o zdravotnej starostlivosti. Pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti ošetrujúca sestra v zmysle § 9 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti:

poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o ošetrovateľskej starostlivosti a o ďalšom ošetrovateľskom postupe,
vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou je vyhodnotenie ošetrovateľského procesu, a bezodkladne ju zašle príslušnému všeobecnému lekárovi a inému poskytovateľovi ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, a jeden rovnopis odovzdá tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi,
založí rovnopis ošetrovateľskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.

Ošetrovateľská prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Taktiež podľa § 29 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve možno vykonávať len pod stálym dohľadom sestry, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti.

Sestra môže podľa § 10 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vykonávať samostatnú zdravotnícku prax, na ktorej výkon sa vyžaduje licencia, ktorú vydáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Postavenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „SKSaPA“) je upravené v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. SKSaPA je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky a združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi. Po právnej stránke je komora právnická osoba so sídlom v Bratislave. SKSaPA má ako centrálna organizácia zriadené aj regionálne komory. Členom SKSaPA sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky a je bezúhonná, ak požiada o zápis do zoznamu členov. Členstvo v komore je dobrovoľné. Medzi základné práva člena komory patrí:

voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

Medzi základné povinnosti člena komory patrí:

vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s Etickým kódexom zdravotníckeho povolania, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
riadne a včas platiť členský príspevok (pozri: http://www.sksapa.sk/2009030118/Členstvo/ poplatky-spojene-s-lenstvom.html).

Základné úlohy komory sú vymedzené v § 49 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a sú nimi predovšetkým:

združovanie sestier, ktoré sú jej členmi,
ochrana práv a záujmov svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
poskytovanie bezplatného sprostredkovania odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania pre svojich členov,
sprostredkúvanie svojim členom v prípade potreby zastupovania v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
spolupráca s príslušnými orgánmi štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a ďalšie.

SKSaPA má tieto základné orgány: snem komory, rada komory, prezídium komory, prezident komory, disciplinárna komisia komory a kontrolný výbor komory.
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka

Základné povinnosti každého zdravotníckeho pracovníka, vrátane sestry, upravuje § 80 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník je povinný

poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,
sústavne sa vzdelávať,
oznámiť údaje na zápis do registra komory, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov,
riadne a včas platiť poplatok za priebežnú aktualizáciu registra komory,
vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s Etickým kódexom zdravotníckeho povolania,
do 30 dní po skončení štvrťroka Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky oznámiť:
výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od výrobcu liekov, výrobcu zdravotníckych pomôcok, výrobcu dietetických potravín alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby,
meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby podľa prvého bodu,
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť,
účel poskytnutia príjmov podľa prvého bodu,

dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených v zákone o zdravotnej starostlivosti. Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi(napr. matrike narodenie dieťaťa) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

Etický rozmer výkonu zdravotníckeho povolania je upravený v Etickom kódexe zdravotníckeho povolania, ktorý je prílohou č. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Celý charakter Etického kódexu zdravotníckeho povolania vystihujú jeho úvodné ustanovenia: „Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.“
Odmeňovanie sestier

Aby sme sa mohli pozrieť na problematiku odmeňovania sestier čo najjednoduchšie a najprehľadnejšie, musíme si uvedomiť, že v oblasti zdravotníctva vystupujú dva druhy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Prvý druh poskytovateľov zriadil štát alebo samosprávne územné celky, čiže môžeme povedať, že ho zriadili subjekty, ktorých hlavným cieľom je presadzovať verejný (celospoločenský) záujem. Druhý druh poskytovateľov vznikol aktivitou súkromného sektora, ktorý má cieľ popri verejnom záujme, ktorým poskytovanie zdravotnej starostlivosti bezpochyby je, presadzovať súkromný záujem. V súčasnosti teda v rôznych právnych formách existujú štátne zdravotnícke zariadenia (zdravotnícke zariadenia štátu, územných samospráv a ich inštitúcií) a neštátne zdravotnícke zariadenia (zdravotnícke zariadenia súkromných fyzických a právnických osôb).

Na pracovnoprávne vzťahy neštátnych zdravotníckych zariadení v pozícii zamestnávateľov a sestier v pozícii zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Na pracovnoprávne vzťahy štátnych zdravotníckych zariadení v pozícii zamestnávateľov a sestier v pozícii zamestnancov sa do prijatia zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier“) vzťahoval zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme“) a subsidiárne Zákonník práce (Zákonník práce sa mal použiť vtedy, ak zákon o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme neustanovoval inak).

Do prijatia zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier existovala teda určitá dvojkoľajnosť právnej úpravy pri odmeňovaní sestier, vzhľadom v akom zdravotníckom zariadení boli zamestnané, či štátnom (verejný záujem) alebo neštátnom (súkromný záujem).

Po prijatí zákona o minimálnych mzdových nárokov sestier, ktorý po legislatívnej stránke je textom s viacerými rozpormi, sa mala dvojkoľajnosť pri odmeňovaní sestier odstrániť, pretože na obe skupiny sestier sa mal vzťahovať práve tento zákon. Avšak, keďže text zákona o minimálnych mzdových požiadavkách vyvolával viaceré rozpory a otázky, dňa 11.7.2012 Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o pozastavení účinnosti tohto zákona. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti zákona bolo v Zbierke zákonov uverejnené pod číslom 218/2012.

Na základe uvedeného je aktuálny právny stav začiatkom roka 2013 taký, aký bol pred prijatím zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier, čiže dvojkoľajný.
Zhrnutie

Sestra je zdravotnícky pracovník, ktorý poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, ako osobitný druh poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aby sestra mohla vykonávať svoje zdravotnícke povolanie musí byť: spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, zdravotne spôsobilá, odborne spôsobilá, bezúhonná a registrovaná v príslušnej komore. Niektoré činnosti môže sestra pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti uskutočňovať sama, niektoré na základe indikácie lekára a niektoré len v spolupráci s lekárom. Jej základná a nenahraditeľná úloha je pomáhať lekárovi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sestry majú vlastnú stavovskú organizáciu, ktorá ich združuje – Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek. S výkonom zdravotníckych činností sestry sa spája viacero povinností, ktorých cieľom je zabezpečiť riadne, odborné, profesionálne a včasné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s platnými právnymi predpismi. Odmeňovanie sestier v súčasnej dobe prechádza transformáciou, pričom existuje predpoklad, že všetky sestry budú mať normatívne regulované ich minimálne mzdové nároky v osobitnom predpis.

Mgr. Karol Vojtko, HPL spol. s r. o.

Mgr. VojtkoMgr. Karol Vojtko je právnikom našich laboratórií, ktorý svojím právnym vzdelaním a pohľadom dopĺňa vysokokvalifikovaný tím našich zdravotníckych pracovníkov.    Právne vzdelanie získal absolvovaním Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odbornú prax nadobúdal pôsobením vo viacerých právnych oblastiach, pričom v súčasnosti pôsobí ako firemný právnik so zameraním sa na oblasť zdravotníckeho, obchodného a občianskeho práva s dôrazom na zmluvnú agendu.