II. Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR BB

1. Chirurgické riešenie komplikácií Crohnovej choroby a ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po ileocekálnej resekcii.
Mgr. Eva Bahýlová, Mgr. Michaela Lalíková, Bc. Denisa Chorvátová

2. Manažment pacienta so stómiou.
Mgr. Janettae Očenášová, Mgr. Alena Kosturová

3. Extrémna premena.
Mgr. Nikola Harkotová, Bc. Anna Hulinová

4. Starostlivosť o pacienta s hrudnou drenážou na JIS.
Jana Ligenzová, MUDr. Barbara Marková

5. Najčastejšie bariéry v komunikácii „sestra – pacient“.
PhDr. Elena Janiczeková, PhD., FZ SZU v BB

 

Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP FDR BB

1. Porovnanie dvoch spôsobov liečby chronickej rany – tradičné ošetrovanie a podtlaková terapia.
Mgr. Gabriela Kučerová, MUDr. Radoslav Kminiak, Mgr. Iveta Knoppová

2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnymi komplikáciami DM.
Mgr. Jana Machalová, Mgr. Iveta Knoppová